วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 รหัสวิชา ง30218
จำนวนหน่วยการเรียน 2.0 หน่วย จำนวนเวลาเรียน 80 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2551
***********************************************************************

มาตรฐานการเรียนรู้/ ช่วงชั้น / รายวิชา ที่สำคัญ

สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรมไม่มีความคิดเห็น:

ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน


ค่ายบูรณาการระดับชั้น ม.1


ขอบคุณค่ะที่เยี่ยมชม

ขอบคุณค่ะที่เยี่ยมชม
กำลังหัดทำค่ะ...