วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 รหัสวิชา ง30218
จำนวนหน่วยการเรียน 2.0 หน่วย จำนวนเวลาเรียน 80 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2551
***********************************************************************

มาตรฐานการเรียนรู้/ ช่วงชั้น / รายวิชา ที่สำคัญ

สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรมวันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551

การใช้แป้นพิมพ์ที่ควรรู้

1. กดแป้น + ตัวอักษร เมื่อต้องการพิมพ์ตัวอักษรระดับบนในภาษาไทย หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. กดแป้น เปิดไฟที่ Caps Lock เมื่อต้องการพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ โดยไม่ต้องกดแป้น
3. เปิดไฟที่ Num Lock เพื่อให้แป้นกลุ่ม Numeric Key paid ใช้สำหรับการพิมพ์ตัวเลข
กดแป้น < ~ > เพื่อเปลี่ยนสถานะแป้นพิมพ์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สำหรับการใช้งาน ในโปรแกรมบน Microsoft Windows
4. แป้น ใช้ลบตัวอักษรทางขวาของเคอร์เซอร์
5. แป้น BackSpace <¬> ใช้ลบตัวอักษรทางซ้ายของเคอร์เซอร์

การปรับแต่งจอภาพ

การปรับแต่งจอภาพ ให้เหมาะสม เช่น ไม่สว่างหรือมืดจนเกินไป จะเป็นการถนอมสายตา ของผู้ใช้ ช่วยให้สามารถทำงานได้สะดวก ที่จอภาพจะมีปุ่มสำหรับปรับการแสดงบนจอภาพ ได้แก่
1. ปรับความสว่าง , ปรับความเข้มของแสง
2. ปรับขนาดในแนวตั้ง , แนวนอน
3. เลื่อนภาพไปทางซ้าย-ขวา , บน-ล่าง
(หมายเหตุ สัญลักษณ์และปุ่มที่จอภาพอาจแตกต่างกันในเครื่องแต่ละรุ่น)

ความรู้พื้นฐานก่อนการใช้ Window XP


การเปิด/ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ มีขั้นตอนที่ถูกต้องดังนี้

การเปิดเครื่อง
1.กดปุ่มเปิดจอภาพ
2.กดปุ่ม Power หรือ switch เปิดเครื่อง
การปิดเครื่อง เมื่อออกจากโปรแกรมระบบปฏิบัติการ เรียบร้อยแล้ว
1.ทำการ Turn off เครื่องจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ
2.กดปุ่มปิดจอภาพ

ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน


ค่ายบูรณาการระดับชั้น ม.1


ขอบคุณค่ะที่เยี่ยมชม

ขอบคุณค่ะที่เยี่ยมชม
กำลังหัดทำค่ะ...